علمدار جبهه :: حاج حسین خرازی

نمونه سوالات حقوق بین الملل خصوصی

1. یک کانادایی با یک انگلیسی که خانه‌ای در سوییس دارد، قرارداد منعقد می‌کند و عقد خود را تابع قانون فرانسه قرار می‌دهند، پاسخ دهید اگر بین آنها در خصوص تعهدات ناشی از عقد، اختلافی ایجاد شود و دادگاه ایران بخواهد به آن رسیدگی کند، کدام قانون باید اعمال شود؟
الف: فرانسه ب: کانادا ج: انگلیس د: سوییس
2. تا زمانیکه براساس قواعد مربوط به ..................... نتوانیم بیگانه و تبعه‌ی داخلی را تشخیص دهیم، گفتگو از ..................... یا حقوقی که بیگانگان از آن برخوردار می‌شوند بی‌فایده خواهد بود.
الف: تابعیت، اهلیت استیفاء ب: اقامتگاه، اهلیت تمتع ج: تابعیت، اهلیت تمتع د: اقامتگاه، اهلیت استیفاء
3. منظور از اصطلاح «lex loci contractus» چیست؟
الف: قانون محل تنظیم سند ب: قانون محل انعقاد قرارداد ج: قانون اقامتگاه د: قانون محل وقوع جرم
4. یکی از شباهتهای بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها، شباهت ازلحاظ..................... است که براساس آن همانگونه که در تعارض قوانین، از تقسیمات و مفاهیم داخلی استفاده می‌شود، در تعارض دادگاهها نیز از تقسیمات و دسته‌های ارتباط حقوق داخلی الهام می‌گیرند.
الف: روش استدلال و مطالعه‌ی موضوعات ب: منابع ج: ساختمان د: استثنائات وارده
5. کدام گزینه در خصوص «قواعد مربوط به تعارض دادگاه‌ها»، نادرست است؟
الف: آنها مستقیما و به طور اساسی مسایل مربوط به صلاحیت دادگاه را حل می‌کنند.
ب: آنها به هیچ وجه حل مساله را به قانون صلاحیتدار دیگری ارجاع نمی‌کنند.
ج: آنها قانونی، جز قانون دولت متبوع دادگاه را واجد صلاحیت نمی‌دانند. د: آنها برخلاف قواعد مربوط به تعارض قوانین، دوجانبه هستند
6. چون قواعد حل تعارض، ..................... هستند گاهی قاضی را مکلف می‌کنند که قانون داخلی دولت متبوع خود را به موقع اجرا گذارد و گاهی او رامکلف می‌کنند که قانون داخلی کشور بیگانه را اجرا نماید.
الف: قابل نقض ب: غیر قابل نقض ج: یک جانبه د: دوجانبه
7. قاعده‌ی «احوال شخصیه‌ی اتباع خارجه تابع قانون مملکت خود می‌باشد» و قاعده‌ی «زوجه می‌تواند از خود اموال مستقل داشته و هرگونه تصرفی در آنها بنماید» به ترتیب چه نوع قواعدی هستند؟
الف: هر دو قاعده‌ی حل تعارض می‌باشند. ب: هر دو قاعده‌ی مادی می‌باشند.
ج: اولی قاعده‌ی حل تعارض و دومی قاعده‌ی مادی است. د: اولی قاعده‌ی مادی و دومی قاعده‌ی حل تعارض است.
8. عناوینی کلی که حاوی روابط حقوقی متجانس بوده و معمولا برای هر عنوان، یک قاعده‌ی حل تعارض وجود دارد، چه نامیده می‌شوند؟
الف: توصیفها ب: دسته‌های ارتباط ج: قواعد حل تعارض د: احاله
9. کدام قانون است که در بسیاری از موارد جانشین قانون خارجی شده و یاخلاء ناشی از عدم وجود قانون صلاحیتدار را جبران می‌کند؟
الف: قانون مقر دادگاه ب: قانون اقامتگاه ج: قانون سبب د: قانون مناسب‌تر به حال طرف اختلاف
10. در مساله‌ی تعیین قلمرو اجرای قوانین جزایی، اداری و مالیاتی، اگر قاضی ملی نتواند قانون دولت متبوع خود را به موقع اجرا بگذارد، وظیفه‌ی او چیست؟
الف: باید قانون کشور خارجی را به موقع اجرا بگذارد ب: باید اعلام عدم صلاحیت کند
ج: در قوانین جزایی باید اعلام عدم صلاحیت کند ولی در قوانین اداری و مالیاتی باید قانون کشور خارجی را به موقع اجرا گذارد.
د: در قوانین اداری و مالیاتی باید اعلام عدم صلاحیت نماید ولی در قوانین جزایی باید قانون کشور خارجی را به موقع اجرا گذارد.
11. گزینه‌ی نادرست را در خصوص «روش‌های حل تعارض قوانین» مشخص کنید.
الف: روشهای حل تعارض منحصر در دو روش «اصولی» و «حقوقی» می‌باشد.
ب: در روش اصولی، ابتدا یک مساله‌ی اصلی یا عقیده‌ی جزمی مورد قبول قرار گرفته، نظریات کلی بنا نهاده می‌شود و سپس احکام خاص از آن نظریات کلی استنتاج می‌گردد.
ج: در روش اصولی یا جزمی، جنبه‌های حقوقی مساله، تحت‌الشعاع جنبه‌های سیاسی قرار می‌گیرد.
د: پیروان روش حقوقی همیشه بدنبال این هستند، روشی را اتخاذ کنند که منافع سیاسی و منافع ملی دولتها تامین شود.
12. با استفاده ازچه عملی می‌توان تشخیص داد که چه موضوعاتی داخل در دسته‌ی احوال شخصیه قرار دارد؟
الف: احاله ب: دسته‌های ارتباط ج: توصیف د: تعارض متحرک
13. تعارض در توصیف حقوقی ......... بر تعارض بین قوانین است. یعنی تعارض بین قانون دو کشور حل نخواهد شد مگر اینکه قبلا مساله‌ی .......... حل گردد.
الف: مقدم _ توصیف ب: مقدم _ احاله ج: موخر _ توصیف د: موخر _ احاله
14. دو دلیل طرفداران توصیف به موجب قانون خارجی (قانون سبب) کدامند؟
الف: مصادره به مطلوب، اصل اعتبار و شناسایی بین‌المللی حقوق مکتسبه.
ب: اصل اعتبار و شناسایی بین‌المللی حقوق مکتسبه، هماهنگی با طبیعت رابطه‌ی حقوقی.
ج: مصادره به مطلوب، هماهنگی با طبیعت رابطه‌ی حقوقی. د: دور یا تسلسل منطقی، اصل اعتبار و شناسایی بین‌المللی حقوق مکتسبه.
15. توصیف در حقیقت دارای دو مرحله است: یکی مرحله‌ی مقدماتی یا ........................... که به موجب قانون ........................... انجام می‌شود و دیگری مرحله‌ی نهایی یا ........................... که بر طبق قانون ........................... به عمل می‌آید.
الف: تحلیل مساله _ مقر دادگاه _ صدور رای _ سبب ب: تحلیل مساله _ سبب_ صدور رای _ مقر دادگاه
ج: صدور رای _ سبب _ تحلیل مساله _ مقر دادگاه د: صدور رای _ مقر دادگاه _ تحلیل مساله _ سبب
16. کدام توصیف‌ها تابع قانون خارجی (سبب) است و کدام توصیف‌ها تابع قانون مقر دادگاه؟
الف: هم توصیف‌های اصلی و هم توصیف‌های فرعی تابع قانون مقر دادگاه است.
ب: هم توصیف‌های اصلی و هم توصیف‌های فرعی تابع قانون سبب است.
ج: توصیف‌های اصلی تابع قانون سبب و توصیف‌های فرعی تابع قانون مقر دادگاه است.
د: توصیف‌های اصلی تابع قانون مقر دادگاه و توصیف‌های فرعی تابع قانون سبب است.
17. از میان توصیف‌های زیر کدامیک توصیف فرعی محسوب نمی‌شود؟
الف: توصیف مربوط به شکل اسناد ب: توصیف اقامتگاه
ج: توصیف یک حق بعنوان عینی یا دینی د: توصیف یک مال به منقول یا غیر منقول
18. تعارض ............... زمانی حادث می‌گردد که مساله‌ای با دو کشور ارتباط پیدا می‌کند و قواعد حل تعارض هر کشور قانون خود را صلاحیتدار می‌شناسد.
الف: منفی ب: توصیف‌ها ج: مثبت د: متحرک
19. کدام گزینه در خصوص انواع احاله، نادرست است؟
الف: احاله‌ی درجه اول احاله‌ی قانون ایران به قانون کشور خارجی که قضیه در آن مطرح است می‌باشد.
ب: احاله‌ی درجه دوم احاله‌ی قانون خارجی به قانون کشور ثالث می‌باشد.
ج: احاله‌ی قانون انگلستان به قانون ایران در قضیه‌ی احوال شخصیه، نوعی احاله‌ی درجه اول است.
د: احاله‌ی قانون انگلستان به قانون کانادا در قضیه‌ی احوال شخصیه نوعی احاله‌ی درجه دوم است.
20. منظور از «راکت بین‌المللی» چیست؟
الف: احاله‌ی درجه اول ب: احاله درجه دوم ج: عطف بماسبق نشدن قوانین د: دور و تسلسل در احاله
21. حقوق موضوعه‌ی ایران، چه برخوردی با مساله‌ی احاله کرده است؟
الف: راه افراط پیش گرفته و هر دو نوع احاله را مردود شمرده است. ب: راه تفریط پیش گرفته و هر دو نوع احاله را پذیرفته است.
ج: راه بینابین اتخاذ کرده و احاله درجه اول را مردود و احاله درجه دوم را پذیرفته است.
د: راه بینابین اتخاذ کرده و احاله درجه اول را پذیرفته و احاله درجه دوم را مردود شمرده است.
22. طفل نامشروع ایرانی که حق اثبات نسب ندارد، در دادگاه فرانسه که اثبات نسب را جایز می‌شمارد، نسب خود را اثبات می‌کند و با رای صادره از دادگاه فرانسه، در دادگاه ایران علیه پدر طبیعی اقامه‌ی دعوی نفقه می‌نماید؟ وظیفه شما بعنوان قاضی ایرانی چیست؟
الف: عدم صدور حکم پرداخت نفقه، زیرا اصولا طفل ایرانی تابع قانون ایران است و حق اثبات نسب برای وی وجود ندارد.
ب: باید حکم عدم صلاحیت به رسیدگی به چنین دعوایی را صادر کند.
ج: باید حکم به پرداخت نفقه بدهد، زیرا اثبات نسب در خارج کشور صورت گرفته است نه در دادگاه ایران.
د: حکم به اینکه، اثبات نسب وی مورد تایید است ولی حق تقاضای نفقه ندارد.
23. اولین شرط از شرایط تاثیر بین‌المللی حق این است که حق باید بر طبق قانونی تشکیل شده باشد که قاعده‌ی .................. آن را صلاحیتدار می‌داند.
الف: ماهوی خارجی ب: ماهوی ایرانی ج: ایرانی حل تعارض د: خارجی حل تعارض
24. شخصی ایرانی بعنوان خریدار، در کشور آلمان با یک فرد فرانسوی مبادرت به انعقاد عقد بیع می‌نماید. سپس بین خریدار و فروشنده در خصوص شرایط صحت بیع اختلاف پیش می‌آید. با توافق یکدیگر به دادگاه کشور ایتالیا مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی می‌کنند؟ به نظر شما کدام قانون صلاحیت حکومت بر این دعوی را دارد؟
الف: ایران؛ چون خریدار ایرانی است ب: آلمان؛ چون شرایط صحت معامله تابع قانون محل وقوع عقد است.
ج: فرانسه؛ چون فروشنده فرانسوی است د: ایتالیا؛ چون دادگاه رسیدگی‌کننده ایتالیایی است.
25. فرض کنید حق تالیف در آمریکا 40 سال، ایتالیا 60 سال و ایران 50 سال باشد. اگر ورثه‌ی متوفای آمریکایی و متوفای ایتالیایی در دادگاه ایران نسبت به حق تالیف موجود، ادعایی داشته باشند، قاضی ایرانی برای هریک از آنها چند سال حق تالیف به رسمیت خواهد شناخت؟
الف: 50 سال زیرا قاضی مکلف به اجرای قانون کشور خود می‌باشد.
ب: 40 سال زیرا قاضی نمی‌تواند قایل به تعبیض شود باید حداقل حق را برای آنها در نظر گیرد.
ج: 60 سال زیرا قاضی نمی‌تواند قایل به تبعیض شود و باید حداکثر حق رابرای آنها در نظر گیرد.
د: به تفکیک برای شخص آمریکایی 40 سال و برای ایتالیایی 60 سال در نظر خواهد گرفت.
26. کدام گزینه از مصادیق «تعارض مفاهیم ارتباط» محسوب می‌شود؟
الف: تعارض احوال شخصیه ب: تعارض اقامتگاه ج: توصیف یک مال به منقول یا غیر منقول د: تعارض مربوط به شکل اسناد
27. منظور از «تعارض مخفی» چیست؟
الف: تعارضی است که احیانا در محتوای دسته‌های ارتباط ایجاد می‌شود. ب: تعارض در «قواعد حل تعارض» را، تعارض مخفی می‌گویند.
ج: تعارضی است که از چشم قاضی مخفی مانده و در مرحله‌ی تجدید نظر کشف شده است.
د: تفاوت بین احاله درجه اول و درجه دوم را تعارض مخفی می‌گویند.
28. کدامیک از امتیازات و مشخصات «تئوری توصیف به موجب قانون مقر دادگاه» نیست؟
الف: قانون مقر دادگاه همیشه در دسترس قاضی است. ب: اِعمال قانون مقر دادگاه متضمن مصلحت طرف دعوی است.
ج: رعایت حاکمیت ملی نیز اعمال قانون مقر دادگاه را ایجاب می‌کند.
د: قانون مقر دادگاه کامل بوده و نیازی به تفسیر پیدا نمی‌کند و لذا برای حل قضیه مناسب‌تر است.
29. براساس ماده 975 قانون مدنی، نظم عمومی چه تاثیری بر قانون خارجی دارد؟
الف: هیچ تاثیری بر قانون خارجی ندارد، مگر اینکه ذینفع نسبت به اعمال و اجرای قانون خارجی اعتراض داشته باشد.
ب: از اجرای قانون خارجی جلوگیری می‌کند مگر اینکه مطابق قانون دولت متبوع دادگاه، قانون مزبور صلاحیتدار باشد.
ج: از اجرای قانون خارجی جلوگیری می‌کند اگر چه مطابق قانون دولت متبوع دادگاه، قانون مزبور صلاحیتدار باشد.
د: قانون خارجی را فاقد صلاحیت می‌سازد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کشور خارجی احاله می‌دهد.
30. دایره‌ی شمول نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی چه اندازه می‌باشد؟
الف: محدود به مسایل مربوط به تابعیت و اقامتگاه است. ب: محدود به مسایل مربوط به وضع بیگانگان و تابعیت است.
ج: از نظر زمانی متغیر است ولی از نظر مکانی همیشه ثابت است. د: دایره‌ی شمول ثابت ندارد و برحسب زمان و مکان تغییر می‌کند.
31. اگر قاضی به دلیل نظم عمومی از اجرای قانون خارجی خودداری کند و سپس قانون دولت متبوع خود را جایگزین آن کند، در این صورت، نظم عمومی چه اثری داشته است؟
الف: اثر منفی ب: اثر مثبت ج: اثر ضعیف د: اثر شدید
32. کدامیک از دلایل طرفداران قاعده‌ی «تقلب نسبت به قانون» نمی‌باشد؟
الف: همیشه بایدبتوان با توسل به قاعده‌ی تقلب نسبت به قانون از اجرای قانون خارجی که به هدف تقلبی مورد استفاده قرار گرفته، جلوگیری کرد.
ب: در هنگام اعمال این قاعده نباید به دلایل و علل قبول قانون جدید توجه کرد و فقط باید دانست که آیا فرد حق استناد به قانون جدیدرا دارد یا نه.
ج: قاعده‌ی تقلب نسبت به قانون در واقع ضامن اجرای قواعد حل تعارض است.
د: برای اینکه قوانین امری کشور بی‌اثر نماند و افراد نتوانند به وسایل متقلبانه از اجرای قانون صلاحیتدار اجتناب کنند باید از قاعده‌ی تقلب نسبت به قانون استفاده کرد.
33. منظور از «فرعی و علی‌البدل بودن قاعده‌ی تقلب نسبت به قانون» چیست؟
الف: یعنی هر گاه وسیله‌ی دیگری برای جلوگیری از اجرای قانون خارجی وجود داشته باشد، استناد به این قاعده لازم نیست.
ب: یعنی اینکه همیشه باید قاعده‌ی تقلب نسبت به قانون را در مسایل جزئی و غیر مهم مورد استفاده قرار داد نه در مسایل مهم.
ج: یعنی اینکه قاعده‌ی تقلب نسبت به قانون قاعده‌ی مهمی نیست و قضات نباید زیاد به آن استناد نمایند.
د: یعنی هرگاه بتوان به قاعده‌ی تقلب نسبت به قانون متوسل شد، نباید از هیچ قاعده‌ی دیگری استفاده کرد.
34. کدام نوع از اهلیت با تولد آغاز و با مرگ پایان می‌یابد؟
الف: هم اهلیت تمتع و هم اهلیت استیفاء ب: فقط اهلیت استیفاء ج: فقط اهلیت تمتع د: اهلیت استیفاء و اهلیت برای تبدیل تابعیت
35. فردی ایرانی دارای مذهب مسیحیت در کانادا فوت می‌کند و اموالی از خود بجای می‌گذارد. وراث متوفی بعضا شیعه هستند. شما بعنوان قاضی بفرمایید مسایل مربوط به ارث تابع چه قانونی بایدباشد؟
الف: تابع قواعد مذهب مسیحیت ب: تابع قانون کشور کانادا زیرا محل فوت کانادا می‌باشد
ج: تابع قانون کلی ایران که نسبت به شیعیان اعمال می‌شود. د: تابع قانون کشور محل وقوع مال
36. شخص کانادایی، کلیمی مذهب، مقیم ایران، که مذهبش در کانادا دارای رسمیت نمی‌باشد، با زوجه‌ی خود در خصوص نفقه اختلاف پیدا کرده به دادگاه ایران مراجعه می‌کنند. وقتی قاضی ایرانی برای یافتن راه‌حل به قانون کانادا مراجعه می‌کند، متوجه سکوت آن قانون می‌شود. در این صورت وظیفه قاضی چیست؟
الف: باید قانون ایران را بعنوان قانون مقر دادگاه جایگزین آن نماید.
ب: باید رد صلاحیت صادر کرده و از رسیدگی به دعوی خودداری کند.
ج: باید از بالاترین مرجع قانونگذاری کانادا تقاضای تفسیر قانون کانادا را بنماید.
د: باید قانون ایران را بعنوان قانون اقامتگاه به موقع اجرا گذارد.
37. خانم «الف»، تبعه‌ی آمریکا مقیم ایران، علیه زوج آلمانی خود که مقیم فرانسه است، اقامه دعوی می‌کند. قاضی ایرانی در بررسی‌ها متوجه تابعیت ایرانی زوج نیز می‌شود. در این صورت قاضی باید کدام قانون را حاکم بر قضیه نماید؟
الف: قانون آمریکا چون خواهان آمریکایی است.
ب: قانون آلمان چون زوج آلمانی است و زوجه شوهر خود را آلمانی قلمداد می‌کرده است.
ج: قانون کشوری که زوج تابعیت موثر آن کشور را داشته باشد.
د: قانون ایران، چون قاضی مکلف است قانون کشور خود را در مورد اتباع خود به موقع اجرا بگذارد.
38. قوانین مربوط به احوال شخصیه، در خصوص کدام دسته از ایرانیان مجری می‌باشد؟
الف: در مورد کلیه‌ی اتباع ایران مگر اینکه مقیم خارج کشور باشند. ب: در مورد ایرانیانی که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده باشد.
ج: در مورد کلیه‌ی اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند.
د: در مورد ایرانیانی که دارای تابعیت واحد باشند و تابعیت مضاعف نداشته باشند.
39. سجل احوال ایرانیان مقیم خارج توسط چه مقامی باید صورت گیرد؟
الف: مامور سفارت‌خانه ب: مامور کنسولی ج: دوایر ثبت احوال کشور محل اقامت د: ادارات ثبت احوال ایران
40. در چه صورت روابط بین طفل و مادر، تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود؟
الف: در صورتی که تابعیت مادر با تابعیت پدر تفاوت داشته باشد. ب: در صورتی که پدر غایب مفقودالاثر باشد
ج: در صورتی که پدر نامعلوم بوده و انتساب طفل به مادر مسلم باشد د: در صورتی که طفل قبل از تولد پدر خود را از دست داده باشد.

برداشتی از سایت : http://lawstudy.ir

 ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/۸ | ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ | نويسنده : مازیار ارجمندیان