نمونه داد خواست های مربوط به طلاق

نمونه دادخواست های خانوادگی
دادخواست طلاق به استناد بندهای عقدنامه
احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به عقدنامه پیوست ، اینجانب همسر دائمی آقای ……… بوده ، حال با توجه به اینکه نامبرده از بندهای ……… و ……… عقدنامه تخلف کرده و از طرفی زوج ضمن عقد نکاح به اینجانب وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده است که در صورت تحقق هر یک از موارد 12 گانه مندرج در سند ازدواج و تخلف از هر یک از آنها خود را به یکی از انواع طلاق اعم از رجعی و بائن به انتخاب خودم ،  مطلقه نمایم ، اکنون با توجه به موارد فوق‌الذکر و توضیحاتی که بعداً (به صورت لایحه/حضوراً) خدمت ریاست محترم تقدیم خواهم کرد ، تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق به صورت (رجعی / خلع) با تعیین تکلیف فرزندان و حقوق رسمی آنها با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .
 

                              دادخواست طلاق از طرف زوجه
خواهان : زوجه
خوانده : زوج
خواسته : تقاضای صدور حکم طلاق
دلائل : عقدنامه پیوست (مواد 1129 و 1130 قانون مدنی)
احتراماً به استحضار می‌رساند ، اینجانب ……… طی عقدنامه پیوست به تاریخ ……… به عقد دائم آقای ……… درآمده‌ام ، حال با توجه به اینکه زوج از پرداخت نفقه خودداری می‌نماید و عسر و حرج در زندگی بوجود آمده و از طرفی سوء رفتار شدید دارد و زندگی مشترک غیر قابل تحمل است و پرونده‌ای تحت کلاسه ……… ، نیز در ارتباط با ایراد ضرب و شتم و فحاشی مشارالیه مؤید آن است لذا تقاضای صدور حکم طلاق با بخشش تمام مهریه / با بخشش مبلغ ……… از مهریه / بدون بخشش مهریه) را به استناد مواد 1129 و 1130 قانون مدنی با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .

 

                                دادخواست طلاق از طرف زوج
احتراماً به استحضار می‌رساند ، با توجه به عقدنامه پیوستی اینجانب و زوجه خانم ……… فرزند ……… به تاریخ ……… با عقد دائم ازدواج نموده و ……… (سال / ماه) از زندگی می‌گذرد و (حاصل زندگی فرزند ……… می‌باشد / و هیچ فرزندی نداریم) حال با توجه به اختلاف و ناراحتی‌های پیش آمده و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و سوء رفتار نامبرده به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق نامبرده را دارم . شرایط زیر:
1. تقاضای صدور حکم بر حضانت اینجانب ……… برای فرزندم را دارم .
2. از لحاظ مالی معسر بوده و تقاضای تقسیط مهریه زوجه را دارم .
3. مهریه را یکجا پرداخت می‌کنم .
4. اجرت‌المثل کاری همسرم را تا روز طلاق با تعیین مبلغ از طرف دادگاه به صورت یکجا می‌پردازم .

 

                                  دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق
دلائل و منضمات : فتوکپی عقدنامه
احتراماً به استحضار ریاست محترم می‌رساند با توجه به عقدنامه پیوست اینجانب با خوانده به تاریخ ……… ازدواج نموده‌ایم و حاصل این زندگی مشترک ……… فرزند می‌باشد ، ولی با توجه به اختلافات پیش آمده و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و ناراحتی‌های روحی تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش با احتساب قانونی مورد استدعاست .

                                

                                        دادخواست طلاق توافقی
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضای صدور حکم طلاق توافقی
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانبان خواهانهای فوق در تاریخ ……… به موجب عقدنامه ……… صادره از دفترخانه شماره ……… ازدواج نموده‌ایم . حال با توجه به مشکلات پیش آمده و عدم تفاهم اخلاقی و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و مسالمت‌آمیز تصمیم به جدایی گرفته‌ایم و تقاضای صدور حکم طلاق با شرایط ذیل را داریم .
1. زوجه مهریه و تمام حق و حقوق خود را (می‌بخشد / دریافت می‌کند).
2. زوج حضانت (فرزند / فرزندان) به نامهای ……… و ……… را به زوجه واگذار و ماهیانه مبلغ ……… ریال به عنوان نفقه فرزندان می‌پردازد .
3. زوجه جهیزیه خود را قبل از صدور حکم طلاق و یا اجرای حکم دریافت می‌کند .
4. زوجه مبلغ ……… ریال از مهریه خود را به زوج بخشیده و تقاضای طلاق خلع دارد .
5. زوجین فرزند نداشته و زوج تعهد می‌کند نفقه زوجه را در ایام عده طلاق ماهیانه مبلغ ……… ریال بپردازد .

 

            درخواست فسخ نکاح با توجه به عیوب مذکور در مواد 1122 یا 1123 قانون مدنی
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : فسخ نکاح
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… فی‌مابین اینجانب و خوانده و بروز عیب (عنن یا خصاء یا …) و مدارک تقدیمی و گواهی پزشکی، به استناد ماده (1122 یا 1123) تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح مذکور با احتساب خسارات مورد استدعاست .

 

                                             درخواست فسخ نکاح
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضای صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… فی‌مابین اینجانب و خوانده متأسفانه (بعد از ازدواج/قبل از ازدواج) متوجه جنون (ادواری/اطباقی ، مستمر) خوانده شده‌ام و نظر به فتوکپی مصدق گواهی پزشکی (پزشک معالج / پزشکی قانونی) و عدم امکان ادامه زندگی مشترک با مشارالیه ، به استناد ماده 1121 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم نسبت به فسخ واقعه نکاح با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .

 

                                درخواست صدور قرار تأمین و وصول مهریه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضای صدور قرار تأمین مهریه و وصول آن
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… ثبت شده در دفتر ازدواج ……… شهرستان ……… فی‌مابین اینجانبه و خوانده و تعیین (تعداد سکه / مبلغ) به عنوان مهریه ضمن تقاضای صدور قرار تأمین مهریه از اموال آقای ……… (خوانده) استدعای صدور حکم مبنی بر پرداخت مبلغ ……… ریال بابت مهریه با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .

 

                                  دادخواست مطالبه مهریه

خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : مطالبه مهریه مقوم به ……… ریال
احتراماً اینجانبه قبلاً نسبت به تأمین مهریه از اموال خوانده دادخواست تقدیم دادگاه ……… شعبه ……… نموده و طی دادنامه شماره ……… صادره در پرونده کلاسه ……… قرار تأمین اموال معادل مهریه اینجانبه صادر گردیده است . فلذا با تقدیم دادخواست از دادگاه محترم تقاضای وصول مهریه اینجانب از اموال توقیف شده رسیدگی و حکم شایسته مبنی بر محکومیت مشارالیه با احتساب خسارات قانونی ، را دارد .

 

                                          درخواست تأمین مهریه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : صدور قرار تأمین مهریه
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… و به شماره ثبت ……… در دفتر ازدواج شماره ……… شهرستان ……… مهریه مقرر (به مبلغ / تعداد سکه طلا) تعیین گردیده است . بنابراین چون بیم حیف و میل و نقل و انتقال اموال خوانده و مواجه با عسر و حرج وی وجود دارد لذا استدعای صدور قرار تأمین و توقف اموال نامبرده به میزان مهریه فوق‌الذکر به استناد ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست . (بدیهی است به محض صدور قرار مزبور ظرف مهلت مقرر قانونی دادخواست راجع به اصل موضوع تقدیم می‌گردد).

 

                             دادخواست تعیین مسکن مستقل و پرداخت نفقه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضای صدور حکم مبنی بر تعیین مسکن مستقل و پرداخت نفقه
احتراماً نظر به اینکه به موجب عقدنامه شماره ……… به تاریخ ……… اینجانبه به عقد دائم آقای ……… (خوانده) درآمده‌ام و تا تاریخ ……… در منزل پدری ایشان به همراه خانواده وی زندگی می‌نمودم که مشکلاتی برایم به بار آورده و منجر به اختلافات شدید و ایراد ضرب و جرح بنده گردیده است . معهذا با توجه به اینکه وجود اینجانبه به همسرم در یک منزل متضمن خوف ضرر جانی برایم دارد و امکان سکونت اینجانبه در منزل پدر ،‌ برادر ، خواهر میسر نمی‌باشد ، بنابراین به استناد ماده 1115 قانون مدنی استدعای صدور حکم مبنی بر تهیه مسکن علیحده به اضافه پرداخت نفقه با احتساب خسارات مورد تقاضاست .

 

                                    دادخواست مطالبه نفقه ایام گذشته
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : مطالبه نفقه ایام گذشته و صدور قرار تأمین
احتراماً به اطلاع مقام محترم دادگاه می‌رساند از تاریخ ……… خوانده همسر قانونی اینجانب بدون دلیل موجه اینجانبه را بدون نفقه رها و از تأمین معاش و تهیه مسکن و لباس برای همسرش امتناع کرده است چون اینجانبه حاضر به تمکین از زوج می‌باشم ،‌ به استناد مواد 1106 و 1206 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه را دارد و جهت عدم پرداخت نفقه مورد مطالبه بدواً تقاضای صدور قرار تأمین و توقیف خواسته از اموال وی معادل مبلغ خواسته به استناد ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی با احتساب خسارات مورد استدعاست .

 

                                      دادخواست صدور حکم تمکین
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته :‌ تقاضای صدور حکم تمکین
احتراماً نظر به اینکه از تاریخ ……… خوانده زوجه قانونی اینجانب بدون عذر موجه و علت شرعی و قانونی و بدون اخذ اجازه ، زندگی مشترک را ترک نموده و در منزل پدری خود به سر می‌برد با توجه به مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامه که فتوکپی مصدق آن پیوست می‌باشد و مشارالیها حاضر به تمکین و بازگشت به منزل مشترک نشده ، لذا به استناد ماده 1114 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به تمکین زوجه را دارد.

                                     درخواست ثبت واقعه رجوع
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : ثبت واقعه رجوع
احتراماً اینجانبه به موجب طلاقنامه شماره ……… شهرستان ……… در تاریخ ……… از همسرم به نام ……… جدا شده بودم . ولی در ایام عده ، رجوع واقع گردیده لکن خوانده از ثبت واقعه رجوع امتناع می‌نماید لذا تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به ثبت واقعه رجوع را دارم .

                                        دادخواست تعیین تکلیف
خواهان : ………
خوانده :‌ ………
خواسته : تقاضای تعیین تکلیف
دلایل : ………
احتراماً نظر به اینکه شوهرم از تاریخ ……… منزل را ترک و اینجانبه و فرزندانم به نامهای ……… و ……… را بلاتکلیف رها کرده و تکالیف و وظایف شرعی و قانونی خود را انجام نمی‌دهد تقاضامند است ضمن احضار وی نسبت به صدور حکم مبنی بر تعیین وضعیت و تکلیف اینجانبه و فرزندان مشترک و پرداخت با احتساب خسارات مورد استدعاست .

نمونه دادخواست طلاق

خواهان : زوجه
خوانده :
زوج
خواسته : تقاضای صدور حکم طلاق
دلائل : عقدنامه پیوست (مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی)
احتراماً به استحضار می‌رساند ، اینجانب ……… طی عقدنامه پیوست به
تاریخ ……… به عقد دائم آقای ……… درآمده‌ام ، حال با توجه به اینکه زوج از پرداخت
نفقه خودداری می‌نماید و عسر و حرج در زندگی بوجود آمده و از طرفی سوء رفتار شدید
دارد و زندگی مشترک غیر قابل تحمل است و پرونده‌ای تحت کلاسه ……… ، نیز در ارتباط
با ایراد ضرب و شتم و فحاشی مشارالیه مؤید آن است لذا تقاضای صدور حکم طلاق با بخشش
تمام مهریه / با بخشش مبلغ ……… از مهریه / بدون بخشش مهریه) را به استناد مواد ۱۱۲۹
و ۱۱۳۰ قانون مدنی با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .

خواهان : نام - نام خانوادگی - نام پدر - شغل - آدرس

خوانده: نام - نام خانوادگی - نام پدر - شغل - آدرس

خواسته و بهای آن: الزام خوانده به تمکین زوجیت 

دلایل منظمات دادخواست :  تصویر مصدق عقد نامه و شناسنامه ، اظهار نامه تمکین

شرح دادخواست :

ریاست محترم دادگستری شهرستان هفتکل

سلام علیکم :

احتراما خوانده دعوی بموجب عقد نامه شماره 12345 در تاریخ 25/5/55 در دفتر عقد و ازدواج شهرستان هفتکل به عقد دائم وهمیشگی بنده در آمد  و علی رغم اینکه تا کنون وظایف شوهری را طبق قانون و عرف به انجام رسانده و در تامین مایحتاج مادی ومعنوی ایشان از هیچ کوششی دریغ ننمودم و مسکن مناسب اختیار نموده و هزینه های مربوط به خوراک و پوشاک و بهداشت و غیره را پرداختم و از نظر عاطفی نیز در حد توان تلاش  خود را بکار بستم ولی متاسفانه همسرم بنام خوانده فوق از تاریخ 18/8/88 بدون داشتن دلیل منطقی ومحکمه پسند منزل را ترک نمود و با وجود درخواست های شفاهی مکرر و ارسال اظهار نامه کتبی مبنی بر تمکین ،نامبرده کماکان از تمکین استنکاف می ورزد .

لذا نظر به اظهارات و عنایت به اینکه تمکین از وظایف شرعی و قانونی زوجه می باشد و  عدم تمکین موجبات بروز مشکلات عدیده را فراهم آورده  با استناد به ماده 1114 قانون مدنی درخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تمکین زوجیت مورد استدعاست . 

با تشکر و تجدید احترام 

توضیح : تمکین یعنی پیروی نمودن زن از شوهر و سکونت در منزلی که زوج اختیار می نماید .

دادخواست باید در فرمهای مخصوصی که در دادگاههای عمومی یا خانواده وجود دارد در 2 نسخه تنظیم گردد و پیوست های آن باید در دونسخه کپی برابر با اصل شوند . 

اگر احیاناً همسرتان سند ازدواج را مخفی نمود می بایست به همان دفتر عقد و ازدواجی که عقد شما را ثبت نمود مراجعه و رونوشتی از عقد نامه تدارک ببینید.

جهت برابر با اصل نمودن مدارک می بایست اصل مدارک را با خود همراه داشته باشید .

سعی کنید دادخواست با خط خوانا  نوشته شده باشد ومدارک خود را نیز آماده ومرتب کنید که دفتر دادگاه جهت ثبت دادخواست سریع کارتان را انجام دهد .

جهت تقدیم دادخواست باید هزینه دادرسی بپردازید و سعی کنید حداقل 20000 تومان جهت انجام این کار جدا بگذارید .

اگربه هر دلیلی نتوانستید اظهار نامه مهیا کنید می توانید از استشهادیه تنظیم کنید که طی آن حداقل دو نفر باید شهادت بدهند که جهت بازگرداندن همسرتان به منزل شوهری تلاش نمودند و از ایشان دعوت کردند ولی او حاضر به تمکین نشد . 

موادی از قانون مدنی مرتبط با وظایف زن و شوهر

ماده 1102 - همین که نکاح بطورصحت واقع شد

/ 0 نظر / 349 بازدید