آئین نامه اجرائی مرخصی

 جهت استفاده برخی دوستان که تاریخ و شماره آئین نامه رو در خواست کرده بودند :

براساس این گزارش وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک  در جلسهمورخ 2/3/1389به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و به استناد ماده 100 قانون مدیریت خدمات کشوری، آئین نامه اجرایی مواد 84، 86، 87، 90، 91 و 93 قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب و پس از تائید رئیس جمهوری طی شماره 77683/44770 مورخ 8/4/1389ابلاغ کردند

/ 0 نظر / 28 بازدید