نمونه دادخواست اعتراض به قرار تأمین خواسته به انضمام کلیه خسارات قانونی

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

اعتراض به قرار تأمین خواسته به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

کپی مصدق فاکتورهای ضمیمه پرونده و عندالاقتضاء شهادت شهود

ریاست محترم شورای حل اختلاف  " نام شهرستان محل صدور قرار تأمین خواسته"

باسلام احتراماً به استحضار می رساند :

به دنبال صدور قرار تأمین خواسته از سوی شعبه       شورای حل اختلاف " نام شهرستان " با تصور اشتباهی، تعلق اموال مربوط به اینجانب به خواندة پرونده قرار تأمین بنام آقای/ خانم      . متاسفانه اموال اینجانب طی صورتمجلس تنظیمی مورخ   /   /    در توقیف شورای حل اختلاف قرار گرفته است. نظر به اینکه به استناد کپی مصدق مدارک و فاکتورهای ضمیمه تقدیمی، مالکیت من نسبت به اموال یاد شده قطعی است فلذا رسیدگی به اعتراض حقیر و رفع توقیف از اموال مذکوربه استناد ماده 116 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی  مورد استدعاست عندالاقتضاء به شهادت شهود و مطلعین نیز استناد می نماید.

 

 

                                                                                                                                           محل امضاء – مهر – انگشت  

 

 

 

 

/ 1 نظر / 999 بازدید
شاعرک

سلام از لطف شما ممنونم به نظرم گفتگوی حضوری از مجازی بهتره مخصوصا شما که نزدیک هستید به ما بنده در خدمتم وبلاگتونم زیباست یا علی