نمونه قرارداد مرمت و ساخت

(( قــــراداد ساخت و مرمت دیوار خانه تاریخی ................ ))

این قرارداد در تاریخ ......../........./1390 و( برابر استعلامات اخذ شده توسط واحد فنی و شهرسازی شرکت) فی مابین شرکت ...................... با نمایندگی آقایان ........................... و ............................ به نشانی : همدان – ................................................................ تلفن :  ................. که به اختصار در این قرارداد (شرکت) نامیده می شود از یک طرف و آقای .............................. فرزند:  .................... ش ش : .................... صادره از ................... ت ت : ................. شماره ملی : ............................. به نشانی : همدان – ............................ پلاک .................... تلفن : ..........................................که به اختصار در این قرارداد (عامل) نامیده می شود از طرف دیگربه شرح ذیل منعقد گردید و طرفین ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم (که باقرارعقد مزبور به طور شفاهی بین طرفین انعقاد یافته ) متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد قرارداد گردیده و می باشند .

ماده (1) : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از اجرای کامل و دقیق  استعلام اخذ شده در خصوص ساخت دیوار محوطه ملک پلاک ثبتی ...................... موصوف به خانه تاریخی ................... به طول ............................مترو به ارتفاع ........................ متر ، جمعا به مساحت ................ متر مربع برابر الگوی گذشته با مشخصات مندرج در استعلام صدرالاشاره به شرح ذیل :

1         - کندن آسفالت موجود

2         – خاکبرداری جهت اجرای پی سنگی

3         - اجرای پی سنگی با سنگ لاشه مناسب به ارتفاع 80 سانتیمتر و عرض 60 سانتیمتر

4         – کرسی چینی با آجر فشاری به ارتفاع 30 سانتیمتر و عرض 50 سانتیمتر

5         – اجرای عایق رطوبتی روی کرسی چینی

6         – دیوار چینی به ارتفاع موجود

7         – نما چینی با آجر سفید ایرانی مطابق الگو

8         – اجرای ازاره سنگی مطابق الگوی موجود

9         –  بند کشی دیوار

10     –  خرید سنگ لاشه ، عایق رطوبتی ، آجر فشاری ، آجر سفید ، ماسه ، سیمان ، سیمان رنگی ، سنگ ازاره و  ...   

  ماده (2) : مبلغ قرارداد

اجرت عامل درقبال انجام کامل موضوع قرارداد مبلغ  ..................... ریال می باشد که شرکت متعهد گردید در پایان مدت مرقوم و انجام کامل و بدون نقص موضوع قرارداد طی یک برگ قبض رسمی به عامل بپردازد .

تبصره 1 : 5% از مبلغ کل قرارداد ( با احتساب بند 10 ماده 4 )  به مدت 6 ماه به عنوان سپرده حسن انجام کلیه موضوع قرارداد نزد شرکت باقیمانده که پس از طی دوره تضمین و پس از تایید واحد فنی و ناظر عالیه شرکت در وجه عامل کارسازی خواهد شد .

تبصره 2: پرداخت مبلغ قرارداد پس از تایید واحد فنی شرکت  امکانپذیر می باشد.

ماده (3) : مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ  ............./............../1393 لغایت ............./............../1393 به مدت .................... روز می باشد که عامل متعهد گردید موضوع قرارداد را به بدون هرگونه عیب و نقص تحویل کارفرما نماید .

ماده (4) : شــــــــــروط

1 – کلیه هزینه های خرید مصالح و مواد اولیه مورد تایید کارفرما (به شرح موضوع 1 قرارداد) جهت انجام موضوع قرارداد به عهده عامل می باشد .

2 – ازاله زباله و مصالح از حیث از انتفاع افتاده و تمبز نمودن محوطه و نظافت ساختمان پس از اتمام موضوع قرارداد به عهده عامل می باشد.

3 – عامل کلیه خیارات خصوصا خیار غبن و غبن فاحش را از خود سلب و ساقط نمود .

4 – استحقاق عامل به دریافت تمامیت مبلغ انجام موضوع قرارداد موکول به تحویل کامل موضوع قرارداد در موعد مقرر و پس از تایید واحد فنی شرکت و با توجه به تبصره ماده 2  قرارداد امکانپذیر می باشد .

5 – عامل متعهد و ملزم است که در تحویل و انجام به موقع موضوع قرارداد طی مدت مرقوم اقدام نماید و  در صورت تاخیر در انجام موضوع قرارداد عامل متعهد است روزانه مبلغ 000/000/2 ریال به عنوان وجهع التزام به کارفرما بابت هرروز تاخیر بپردازد و کارفرما حق دارد روزانه مبلغ وجه التزام فوق را در صورت تاخیر از اجرت کسر و باقی را بپردازد.

6 - کلیه هزینه های بیمه و دارائی ناشی از قرارداد به عهده عامل می باشد .

7 - کلیه هزینه های ناشی از دستمزد و مزایای کارگران و حق بیمه ، بیمه اشخاص ثالث به عهده عامل می باشد و هیچگونه مسئولیتی در قبال اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی متوجه شرکت نمی باشد و مسئولیت پاسخگوئی به عهده عامل می باشد .

8 - در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد فی مابین موضوع به هیئت داوران متشکل از آقای.......................... بعنوان داور از سوی شرکت و آقا ی ..................................  بعنوان داور از سوی عامل و آقا/خانم .......................................... بعنوان داور مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و رای هیئت داوران قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء می باشد .

9 - اقامتگاه متعاملین وفق ماده 1010 قانون مدنی نشانی مذکور در صدر قرارداد بوده و ابلاغ کلیه اوراق از قبیل اوراق قضایی و اداری و غیره به نشانی مذکور معتبر می باشد .

10 - شرکت می تواند در صورت  نیاز به هرگونه تغییر در مشخصات و مقادیر کار با تایید واحد فنی و ناظر عالیه شرکت ( تا میزان 25 در صد ) موارد را به  عامل اعلام تا مورد عمل قراردهد بدیهی است هزینه تغییرات صورت گرفته بر اساس مبلغ  مندرج در ماده  2 قرارداد  محاسبه خواهد شد .

11- شرکت در صورت ناتوانی عامل از انجام تعهدات ، عدم تحویل موضوع قرارداد در مدت مرقوم ، نامطلوب بودن کیفیت دیوار ساخته شده ،واگذاری موضوع قرارداد به غیر تحت هرعنوانی و نقض مفاد قرارداد به هر علتی توسط عامل حق فسخ یکجانبه قرارداد را خواهد داشت و اجرت عامل بر اساس عمل انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده (5) : این قرارداد در 5 ماده و ............ بند و ............... تبصره ودر ................. نسخه که هر یک حکم واحد را دارد تنظیم و منعقد گردید و به امضاء طرفین رسیده و از این تاریخ لازم الاجرا می باشد .

 

شرکت .............................................................                                                                                    عامل

.................................   و       .................................                                                                         ..................................

 

 

 

نویسنده و تنظیم کننده قرارداد :  

/ 0 نظر / 216 بازدید