نمونه دادخواست الزام به فروش


                         برگ دادخواست به دادگاه نخستین

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک

خواهان

شرکت ...................................

 

 

...................

خوانده

.......................................................................

 

 

......................

وکیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

الزام خواندگان به فروش ملک پلاک ثبتی  ............

دلایل ومنضمات دادخواست

تصویر مصدق اسناد مالکیت – اساسنامه –گواهی سمت

 

ریاست محترم محاکم عمومی حقوقی  شهرستان .................

            سلام علیکم                                               

  احتراماً، به استحضار می رساند که این شرکت به همراه شرکت تعاونی مسکن ............. قصد احداث مجتمع مسکونی واقع در بخش دو ......... – ............. را داشته که بر این اساس اقدام به تملک پلاکهای موجود در سایت پروژه نموده است (( تصویر پیوست )) که در همین راستا اقدام به تهیه طرح و ساخت پروژه و تجمیع پلاکهای معنونه نموده که در حین تجمیع اداره محترم ثبت اسناد و املاک شهرستان .......... اعلام نمود که اعیانی پلاک ثبتی ...... متعلق به خواندگان دعوی بوده و این در حالی است که عرصه کلیه پلاکهای واقع در سایت پروژه متعلق به این شرکت می باشد . ، لذا با عنایت به عدم همکاری خواندگان برای تعیین تکلیف ملک مذکور ، سایت پروژه عملاً قابلیت خرید و فروش و ساخت وتقسیم املاک و غیره متصور نمی باشد که این امر نیز موجب بروز ضرر و زیان به اعضاء تعاونی که از اقشار فاقد مسکن هستند گردیده است .  عیهذا ، با عنایت به اینکه مقدار حصه مشارالیهما در عرصه پرو‍ژه صفر و فقط در اعیان می باشد ( حدود ....... متر)و این شرکت و شرکت تعاونی مسکن کارکنان صنایع و معادن با توجه به اعمال سیاستهای کشوری جهت عرضه مسکن ارزان قیمت برای اقشار مردم ضرورت دارد اقدام  لازم را بعمل آورد ، لذا در راستای اعمال مواد قانونی و آئین نامه های اجرایی استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به فروش ملک با قیمت کارشناسی رسمی دادگستری را داد .      

...........

نماینده شرکت ...........................

                                                                       محل امضاء مهر انگشت                                       

                                                                                                                                                                                             محل

                                                                                                                                                                             نقش

                                                                                                                                                                             تمبر

    شماره و تاریخ ثبت دادخواست              ریاست محترم شعبه ....................... دادگاه ...................... رسیدگی فرمائید.

                                                                          نام و نام خانوادگی ارجاع کننده ...............................................................

                                                                                                                                                تاریخ ......................... امضاء

فرم شماره 2/1296/2201/24 اداره کل تشکیلات و برنامه ریزی

توجه 1) در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشداوراق قضائی بصورت حضوری (در دفتر دادگاه ) یا از طریق تلفن ، نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود،در پایان دادخواست با ذکر دقیق شماره های مربوط اعلام نماید،تا امر ابلاغ سریعترصورت گیرد.

توجه 2 ) چنانچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضرباشد، از صفحات مخصوص شرح دادخواست استفاده شود .

/ 0 نظر / 146 بازدید