دادخواست عدم امکان سازش

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

صدور گواهی عدم امکان سازش به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

کپی مصدق:1- عقدنامه، "2- مدرک مورد نیاز دیگر"

ریاست محترم مجتمع قضایی  "شهرستان محل اقامت خوانده"

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب/ اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره       مورخ    /    /    باخوانده عقدازدواج دائمی در دفترخانه  "شماره ونام شهرستان"  منعقد کرده ایم. حاصل این ازدواج و رابطه زوجیت در خلال مدت       ماه/سال فرزند/فرزندانی بوده/ نبوده است (که مشخصات آنها.آن       می باشد) نظر به سوء معاشرت خواده/عدم حصول توافق اخلافی در استمرار زندگی مشترک/ حصول شرط مقرر در سند ازدواج/وجود عسروحرج مستنداً به مواد1132/1119/1130 قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای طلاق و ثبت رسمی آن به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.

 

 

 

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت  

 

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید