حقوق 92

ردیف

حداقل مطالبات بر اساس قانون کار

سال 1392 به تومان

1

حقوق پایه روزانه

5/16237

2

حقوق پایه ماهانه

487125

3

اضافه کار یک  ساعت

2/3101

4

جمعه کاری  یک روز

6495

5

تعطیل کاری یک روز

5/22732

6

شب کاری  یک ساعت

3/775

7

شب کاری  یک روز

1/5683

8

عیدی  یک  سال

974250

9

عیدی  یک  ماه

5/81187

10

عائله مندی  یک  فرزند یک ماه

5/48712

11

عائله مندی  دو  فرزند یک ماه

97425

12

سنوات  یک  سال

487125

13

سنوات  یک  ماه

7/40593

14

حق بن  یک  ماه

35000

15

حق مسکن  یک  ماه

10000

16

یک روز ماموریت

5/16237

حقوق 92

/ 0 نظر / 23 بازدید