# حقوق

لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معام

مـــاده اول-  از تاریخ تصویب این قانــون اشخاص زیر: 1-       نخست وزیر، وزیران ، معاونین و نمایندگان مجلسیــن . 2-        سفــرا، استانداران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید