# حقوق

حقوق 92

ردیف حداقل مطالبات بر اساس قانون کار سال 1392 به تومان 1 حقوق پایه روزانه 5/16237 2 حقوق پایه ماهانه 487125 3 اضافه کار یک  ساعت 2/3101 4 جمعه کاری  یک روز 6495 5 تعطیل کاری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معام

مـــاده اول-  از تاریخ تصویب این قانــون اشخاص زیر: 1-       نخست وزیر، وزیران ، معاونین و نمایندگان مجلسیــن . 2-        سفــرا، استانداران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید