# فقه_و_حقوق

دادخواست عدم امکان سازش

  برگ دادخواست به دادگاه عمومی مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل   محل اقامت شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک خواهان           خوانده           وکیل یا نماینده قانونى           تعیین خواسته وبهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید