# مازیارارجمندیان

نمونه قرارداد اجاره آپارتمان

بنام خداقرارداد(اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی) *******طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای ......................... فرزند آقای ................. دارای شناسنامه شماره .................................. صادره از ............................................. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

دادخواست تقاضای صدور حکم تمکین

  برگ دادخواست به دادگاه عمومی مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل   محل اقامت شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک خواهان           خوانده           وکیل یا نماینده قانونى           تعیین خواسته وبهای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید