# مازیارارجمندیان_شاعر_همدانی

نمونه قرارداد اجاره آپارتمان

بنام خداقرارداد(اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی) *******طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای ......................... فرزند آقای ................. دارای شناسنامه شماره .................................. صادره از ............................................. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید