# هیئت_عاشقان_کربلا

نمونه دادخواست مطالبه مهریه

  برگ دادخواست به دادگاه عمومی مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل   محل اقامت شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک خواهان           خوانده           وکیل یا نماینده قانونى           تعیین خواسته وبهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید